Priser & økonomi

Pareta er en professionel leverandør af bemandings-, rådgivnings- og projektløsninger til de pædagogiske og sundhedsfaglige områder. Vores mangeårige erfaring og satsning på faglighed på alle niveauer gør os i stand til hurtigt at levere de rette medarbejdere med et sikkert kompetencematch. Vi har en stor medarbejderbase i Københavnsområdet og Nordsjælland og kan levere hurtigt med kvalificerede medarbejdere. Vi har indkøbsaftaler med flere kommuner og leverer ca. 250.000 timer om året.

_Z8A1147

Støtteindsatser

Støtteindsatser

Vores støtteindsatser tager især udgangspunkt i servicelovens §§ 44, 52, 84 & 85.

Opgavernes kompleksitet og krav på den ene side, og deres pris på den anden side, hænger sammen. Vores priser for støtteindsatser er fx højere end for vikardækning, idet støtteindsatserne indebærer en længere “servicekæde” med de nødvendige “serviceled”, som sikrer gode resultater.

Bedre totaløkonomi

Et væsentligt argument for at få hele servicekæden er, at det betaler sig i længden. Det giver jer en bedre totaløkonomi eller lavere samlet udgift. For alle vores indsatser gælder det, at vi arbejder målrettet på at skabe trivsel, udvikling og selvhjulpenhed hos borgeren for at reducere støttebehovet. Det er netop muligt for os, fordi vi er stærke i alle servicekædens led med et erfarent, tværfagligt administrativt team, effektive it-systemer, en grundig kvalitetssikring og et velkvalificeret udførerteam. Vi har fx god erfaring med nedskrivning af ydelser i Hillerød, Egedal, HøjeTaastrup og Gentofte kommuner, hvor vi leverer en række støtteindsatser.

Et led i vores levering er i øvrigt, at vi tilbyder myndigheden præsentation af kvartalsstatistik over udviklingen i indsatstimerne.

 

Figuren ovenfor viser, at vi, i samarbejdet med Hillerød Kommune, på et år har kunnet nedskrive de ydelser, der var bevilget ved årets start, med 27%, som følge af øget selvhjulpenhed hos denne borgergruppe. 8% af de nedskårne timer kom fra indsatser, som var ophørt i løbet af året, og 19% kom fra indsatser, der blev nedskrevet til færre støttetimer. Efter et år var udgiften for den aktuelle borgergruppe alt i alt reduceret til 73%. Vi garanterer en støtte-reducerende indsats, og hvis vi løser en større opgave i jeres kommune, er statistisk rapportering en del af pakken. Vi står på mål for vores garantier.

Særforanstaltninger

Særforanstaltninger

Vores særforanstaltninger eller enkeltmandsprojekter tager især udgangspunkt servicelovens §§ 66, 85, 107 og 108.

Målet med vores særforanstaltninger er at gøre en mærkbar, positiv forskel for alle: myndigheden, andre borgere og medarbejdere på tilbuddet, pårørende såvel som borgeren selv.

Økonomisk Fordel

Vores indsatser giver en effektiv målindfrielse og bedre totaløkonomi for jer. Vi arbejder målbevidst efter handleplaner og anerkendte metoder for at øge borgerens habitus, selvhjulpenhed og for at reducere udadreagerende adfærd. På den måde kan støtten, og dermed taksten, på sigt reduceres, og i sidste ende kan borgeren forhåbentlig indgå i et “almindeligt” tilbud uden ekstrabemanding.

Vi har gennemført mere end 50 særforanstaltninger, og når indsatsen har haft en varighed på 18 måneder eller derover, har vi hver gang set en bedring hos borgeren.

I 86 procent af vores længerevarende indsatser har vi således undervejs gennemført reduktion eller nednormeringer af indsatsteamets medarbejdere.

I 71 procent af vores længerevarende indsatser har vi nednormeret fra at være to medarbejdere sammen med borgeren (2:1) til kun at være en (1:1).

I 21 procent af vores længerevarende indsatser er borgeren endt med at kunne være i et almindeligt tilbud helt uden ekstrabemanding.

Omkostningerne reduceres således, efterhånden som vores indsatser skrider frem. Over tid koster det derfor mindre at benytte Pareta end et andet tilbud, hvor borgeren ikke kommer i bedring, og der derfor ikke nednormeres.

 

I figuren ovenfor sammenlignes udgifterne pr. år i tre år mellem fire forskellige tilbud:

  1. En sædvanlig vikarbureau-løsning, hvor der ikke nednormeres.
  2. Et ordinært tilbud, hvor der ikke nednormeres.
  3. En Pareta-indsats, der gradvist nednormeres fra 2:1 til 1:1-støtte indenfor 1½ år.
  4. En Pareta-indsats, hvor borgeren gradvist overdrages til et sædvanligt tilbud uden ekstrabemanding indenfor 1½ år.

Efter tre år vil vores indsats, der er nednormeret til 1:1-støtte, have kostet 1,1 mio. kr. mindre end et almindeligt tilbud uden nednormering. Den samme indsats vil have kostet 5,7 mio. kr. mindre end, hvis der er benyttet et vikarbureau til markedspris uden nednormering.

Efter fire år vil kommunen på vores indsats totalt set have sparet hhv. 2,7 mio. kr. (ift. alm. tilbud) og 8,7 mio. kr. (ift. vikarbureau).

Besparelsen bliver naturligvis endnu bedre for de indsatser, hvor vi nednormerer mere eller helt kan overdrage borgen til et sædvanligt tilbud uden ekstrabemanding.

Bemærk at der i vores regnestykke ikke er taget højde for refusion for udgiften til særligt dyre enkeltsager efter servicelovens § 176 a. Der er ligeledes ikke taget højde for omkostninger til et sædvanligt tilbud uden ekstrabemanding, efter vi har afsluttet vores indsats.

Strategisk vikardækning

Overarbejde er både en økonomisk byrde for en institution og en belastning for medarbejderne. Desuden er det ofte både dyrt og vanskeligt at ansætte tilstrækkeligt medarbejdere til at håndtere uforudsete situationer og spidsbelastninger og undgå overarbejde.

Pareta tilbyder derfor strategisk vikardækning, som kan styrke både økonomien, fagligheden og arbejdspresset. En vikar er typisk billigere end en overarbejdstime, og med strategisk vikardækning får I altid en vikar med den rette ekspertise. Samtidig reducerer strategisk vikardækning presset på både fastansatte medarbejdere og ledelsen.

Vi har allerede solid erfaring med at levere strategisk vikardækning og rådgive om, hvordan man kan planlægge det optimalt for at opnå den bedste balance mellem fastansatte og vikarer. Kontakt os gerne for at drøfte, hvordan strategisk vikardækning kan anvendes til at mindske stressniveauet, styrke fagligheden og maksimere udnyttelsen af jeres ressourcer.