Kvalitet & kompetencer

Pareta har siden 2007 opbygget en fremtrædende position inden for bemandingsservice til det pædagogiske, sundhedsfaglige og psykiatriske område. Vores position er skabt ved et højt service- og kvalitetsniveau samt viljen til at være en dygtig og professionel samarbejdspartner. Vores forretningsplatform er samarbejde med engagement og fokus på værdiskabende løsninger, som giver jer mere overskud til kerneopgaverne.

De rette medarbejdere til tiden

Pareta står for levering af de rette medar­bejdere til tiden. Vi har solid erfaring og faglighed i alle virksomhedens niveauer og benytter veletab­lerede systemer inden for medarbejderlogistik, kompetencematch og dokumentation. I det følgende fortæller vi lidt om nogle af de fordele, der er, ved at benytte Pareta som leverandør.

Paretas leverancer

Pareta har siden 2007 leveret socialpædagogisk vikarbemanding og har siden 2008 leveret støtteindsatser og særforanstaltninger (enkeltmandsprojekter). Vi har pt. indkøbsaftale vedr. vikarydelser med Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Hillerød og Gribskov kommune. Vi har endvidere indkøbsaftale med Køge og Hillerød kommune på støtteområdet, hvor vi blandt andet leverer indsatser efter service­lovens §§ 11, 44, 52, 85 og lov om aktiv beskæf­tigelsesindsats §§ 6 og 167.

Vores samlede leverance svarer i dag til ca. 160.000 timer om året, heraf udgør støtteindsatserne ca. 20.000 timer, svarende til 13 procent. Vi har således solid erfaring med større leveringer og samarbejder med indkøbs­afdelinger og forvaltninger.

Backup af relevante medarbejdere

Vi er i dag massivt til stede i Københavns­området og Nordsjælland med 300 medar­bejdere inden for det socialpædagogiske område. Pareta har aktuelt 137 pædagoger, 21 pæda­gogiske assistenter og 149 pædagogmed­hjælpere.

Hurtig levering

I forlængelse af vores pædagogiske vikarforretning, hvor vi dagligt leverer 20-30 akutvagter, er vi også hurtige til at levere medarbejdere til støtteindsatser. Vi stiller almindeligvis med en kvalificeret medarbejder inden for 3-4 dage efter tildelt bevilling. Ved akutte sager stiller vi med en kvalificeret medarbejder inden for 24 timer – ofte inden for væsentligt kortere tid.

Skulle et større behov opstå, som rækker ud over Paretas nuværende stab, kan vi rekruttere 20-30 nye medarbejdere pr. uge, som kan træde til med kort varsel.

Sikkerhed for kompetencematch

Det er ikke nok at have dygtige medarbejdere. De skal også sendes ud på en måde, så deres kompetencer matcher indsatsens krav. Det klarer vi med et velfungerende it-system, et uddannet, erfarent booking-team og velbe­skrevne interne retningslinjer/ procedurer for kompetencematch. Hos os får man aldrig en tilfældig medarbejder – man får den rette medarbejder.

Solid erfaring og faglighed i hele service-kæden

Vi lægger vægt på medarbejdernes faglighed og indsatsernes effektivitet. Det afspejler sig i vores organisation, hvor vores ledelsesteam består af ekstern psykolog Rolf Hauritz, der har speciale i autismespektrum-forstyrrelser, psykiatrisk sygeplejerske, Maria Olsen, og pæda­gogisk konsulent, Caspar Bengtson.

Alle fra teamet besidder lang praksis- og ledelseserfaring. Vores booking-team, som står for medarbejder logistikken - fra rekruttering til vagtplanlægning - er ligeledes tværfagligt sammensat af to pædagoger og to social- og sundhedsassistenter og en pædagogmedhjælper. Disse ligeledes med lang praksiserfaring.

 

Systematisk Egenkontrol og kvalitetssikring med færre fejl

Vi har Danmarks førende bookingsystem, Temponizer, som, i hænderne på vores erfarne bookere, giver sikkerhed for, at der begås færrest mulige fejl. Hvis der alligevel sker fejl, så opfanger vi dem i vores egenkontrol og minimerer gentagelser via vores grundige kvalitetssikring.

Vi monitorerer opfyldelsen af vores service-kvalitetsmål, herunder at vi opfylder indsat­sernes krav til medarbejderkompetencer, leveringssikkerhed og svartider mv. Det sker løbende, men også i en halvårlig cyklus med kontrolrapporter til vores kunder.

Effektiv målopfyldelse

Vi møder borgeren i en kompleks situation med en solid, tværfaglig indsats udført af special­uddannede, modne og erfarne medarbejdere. Det betyder, at der hurtigt kan opnås resultater i form af højere trivsel, udvikling og selvhjulpen­hed. Borgerens handleplansmål vil, som konse­kvens heraf, lettere kunne indfries. Vores faglighed betyder også, at I, som kunde hos os, kan forvente kvalificeret og præcis dokumentation af målindfrielsen.

Når det gælder mindre krævende indsatser med personlig hjælp, støtte til praktiske opgaver i hjemmet, afløsning eller aflastning, så har vi et dygtigt team af pædagogmedhjælpere med den fornødne menneskelige og praktiske forståelse. Vi tilpasser altid indsatsen, så målindfrielsen sker mest rentabelt for kunden.

Faktuel dokumentation

I vores indsatser anvender vi anerkendte metoder som TEACCH, KAT, Recovery og KRAP. Vi arbejder struktureret og målrette, og sikrer, at indsatsen overholder kommunens kvalitetsstandarder og giver størst mulig selv­bestemmelse. Vi tager derfor udgangspunkt i blandt andet SMART og VUM.

Faglige resultater, såsom øget trivsel, udvikling og selvhjulpenhed (handleplansmål), dokumen­terer vi i statusbeskrivelser ud fra målbare kriterier. Vi benytter anerkendte målingsred­skaber, som vi implementerer hos den enkelte samarbejdspartner efter relevans.

Økonomiske resultater, som nednormering (ikke-handleplansmål), måler vi i reducerede støttebehov og bevillinger – og dokumenterer statistisk.

Overdragelse

Når det gælder særforanstaltninger, er der tit tale om en midlertidig løsning, indtil det rette tilbud er fundet til borgeren, eller indtil denne er kommet tilbage i trivsel. Nogle særforanstalt­ninger varer kun en måned, mens andre kan vare år. Uanset længden på indsatsen, sørger vi altid for, at borgeren bliver overdraget på en god måde til sit gamle tilbud eller til et nyt tilbud, der passer borgeren bedre. I vores overdragelsespakke følger naturligvis al daglig dokumentation, dagsstruktur, pædago­giske metoder og en anvendelig borgerprofil.

Vi hjælper på alle måder, vi kan, med til at borgeren kommer godt videre. Vi hjælper også gerne med sidemandsoplæring af de nye medarbejdere omkring borgeren. For som vi siger hos os… det handler om mennesker.